Biuro Rachunkowe JUVENTA

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe JUVENTA

Piotr Szewczyk

Siedziba firmy:

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 6, p. II

Tel./fax: 17 85 326 22

mob: 502 389 499

biuro@juventa.rzeszow.pl

www.juventa.rzeszow.pl


 

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – ważne informacje

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

opłacona w kwocie wyższej niż ustalona - będzie przysługiwał jej zwrot, chyba, że płatnik ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
opłacona w kwocie niższej niż ustalona – należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 r., czyli do 20 maja 2024 r.

Jak otrzymać zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), która wynika z rocznego rozliczenia, zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na drugi dzień po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek będzie dostępny w widoku Dokumenty i wiadomości, w sekcji Dokumenty robocze.

We wniosku trzeba wskazać jeden numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot, spośród rachunków zapisanych na koncie płatnika w ZUS.

Wniosek należy wysłać do ZUS przez PUE – najpóźniej do 3 czerwca 2024 r.

Płatnik składek otrzyma zwrot nadpłaty składki na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Minister finansów: w 2024 roku nie będzie obowiązkowego KSeF

Na konferencji prasowej w dniu 19 stycznia 2024 r. minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w 2024 roku nie zostanie uruchomiony obowiązkowy Krajowy System e-Faktur. Nowa data wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania w Polsce zostanie podana po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu KSeF.
Obowiązkowy KSeF na pewno nie w 2024 roku. Wykryto krytyczne błędy
Minister Domański stwierdził, że obecny stan przygotowań technicznych do wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania w Polsce nie pozwala na bezpieczne wdrożenie obowiązkowego KSeF ani od 1 lipca 2024 r. ani do końca 2024 roku.
Jednocześnie minister finansów ocenił, że obowiązkowy KSeF jest potrzebny w polskim systemie podatkowym i będzie wprowadzony tak szybko jak tylko będzie to możliwe z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.

Andrzej Domański zauważył, że od kiedy został ministrem finansów, to właśnie KSeF (obok budżetu państwa) był najważniejszą kwestią w pracach Ministerstwa Finansów. Minister Finansów poinformował, że wykryto krytyczne błędy, które uniemożliwiają wdrożenie tego systemu w 2024 roku. Problemy wykryto w kodzie, systemie jego funkcjonalności oraz wydajności KSeF.
- Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której polskie firmy nie mogą wystawiać faktur. Nie możemy dopuścić do paraliżu i bałaganu na kształt Polskiego Ładu - powiedział minister Domański.

Krajowy System e-Faktur

Od 1 lipca 2024 roku nastąpi zmiana w dotychczasowym fakturowaniu.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (faktur ustrukturyzowanych).

Docelowo jedyną dopuszczalną formą fakturowania będzie wystawianie faktur VAT za pośrednictwem KSeF.

Krajowy System e-Faktur wymaga elektronicznego fakturowania w przypadku wszystkich transakcji, które do tej pory fakturowano. Wystawianie faktur elektronicznych nie będzie uzależnione od akceptacji odbiorcy – odbiorca otrzyma fakturę ustrukturyzowaną bez względu na to, czy wyrazi zgodę na taką formę fakturowania.

Krajowy System e-Faktur służy między innymi do:

  • nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania KSeF
  • powiadamiania podmiotów uprawnionych do korzystania z KSeF o nadanych uprawnieniach do korzystania z KSeF lub o ich odebraniu
  • uwierzytelnienia i weryfikacji uprawnień do korzystania z KSeF
  • wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych
  • oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym nadanym w KSeF
  • przydzielania identyfikatora zbiorczego dla co najmniej dwóch faktur ustrukturyzowanych wystawionych przez podatnika dla jednego odbiorcy
  • weryfikacji danych z faktur ustrukturyzowanych używanych poza KSeF
  • analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa, klikając w link poniżej:

Krajowy System e-Faktur

Zastrzeż swój PESEL

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki.

Do tego czasu możesz zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.
Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje ci możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.
Aby zastrzec PESEL, należy kliknąć poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie:

Zastrzeż swój PESEL - kliknij tutaj

Automatyczny zapis do PPK

W roku 2023 wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy automatycznie zostaną zapisani do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o ponownym dokonywaniu wpłat za niego. Dokonywanie wpłat rozpoczyna się od 1 kwietnia, chyba że uczestnik PPK ponownie z tego zrezygnuje. W tym celu musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu odpowiednią deklarację. Pierwsze wpłaty zostaną naliczone i pobrane już od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 r. Szczegóły oraz wszelkie deklaracje na stronie: https://www.mojeppk.pl/

Ogłoszenie

W związku ze zmianami przepisów oraz zwiększonej sprawozdawczości księgowej szczególnie ZUS
zmuszeni jesteśmy zaproponować nowe warunki opłat za usługi księgowe naszego biura.

Wysokość opłat między stronami ustalana będzie indywidualnie
z każdym klientem.

Nowe warunki umowy wchodzą
w życie od V 2022

Z poważaniem
Piotr Szewczyk